news

11/11/17

คลายข้อสงสัยค่า Ft และการคิดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัย

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าในทุกๆวันเราใช้ไฟฟ้าตามปกติเหมือนเช่นเดิม แต่ทำไมค่าไฟฟ้าบางช่วงถึงเพิ่มขึ้นบ้าง ลดลงบ้าง นั่นเป็นเพราะเมื่อไรก็ตามที่ค่าFt  ปรับขึ้น ค่าไฟก็จะขยับขึ้น  และเมื่อไรที่ค่า Ft  ปรับลด ค่าไฟก็จะขยับลดลง

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของค่า Ft ที่มีผลกระทบกับค่าไฟฟ้าของเรา แต่ก็ไม่ใช่องค์ประกอบหลักทั้งหมด ซึ่งถ้าเราเรียนรู้โครงสร้างการคิดค่าไฟแล้ว เราจะเข้าใจ และใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดเงินในกระเป๋าเรามากขึ้น

 ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนประกอบด้วย  3  ส่วนคือ

1.   ค่าไฟฟ้าฐาน คือค่าบริการ + ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า  ซึ่งจะคิดจากต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า  โดยวิธีการคำนวณก็จะแบ่งตามประเภทผู้ใช้งาน  เช่น  ประเภทที่ 1 ที่อยู่อาศัย  ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก  ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลางฯลฯ  และในแต่ละประเภท ก็จะแบ่งการคิดค่าไฟฐานตามหน่วยการใช้พลังงาน  เช่น  หน่วยที่ 1-150  หน่วยละ  1.8047  บาท, หน่วยที่ 151 -400  หน่วยละ  2.7781  บาท, เกิน 400 หน่วยขี้นไป 2.9780 บาท

2.   ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือ ค่าไฟฟ้าผันแปร  หรือที่เรียกสั้นๆว่า ค่า Ft  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง  ค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับที่กำหนดไว้ในค่าไฟฟ้าฐาน  โดยค่า FT มีการปรับปรุงทุกๆ 4 เดือน

3.   ผู้ใช้ไฟฟ้จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าไฟฐานรวมกับค่าไฟผันแปร Ft

ในรอบเดือน พ.ค. – ส.ค. 2560  ค่า Ft เท่ากับ -24.77  สตางค์/ หน่วย ( 0.2477 บาท ) และล่าสุดตามที่มีรายงานข่าวว่า  ค่า Ft รอบเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2560 เท่ากับ -15.90  สตางค์/ หน่วย ( 0.1590 บาท ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบก่อน  8.87  สตางค์/ หน่วย

ปัจจุบันตัวเลข Ft  มีค่าติดลบ เป็นผลมาจากมีการปรับค่าไฟฟ้าฐานในเดือน พฤศจิกายน 2558 และราคาค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าลดลง

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( กกพ.) จะพิจารณาปรับค่าไฟฟ้าฐานตามวาระทุกๆ 3-5 ปี  โดยการปรับครั้งล่าสุดเมื่อเดือน พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา ได้นำค่าไฟฟ้าฐานเดิม 3.27  สตางค์/ หน่วย มารวมกับค่า Ft ในงวด พ.ค. – ส.ค. 2558 คือ 49.61 สตางค์/ หน่วย  พร้อมกับปรับลดค่าไฟฟ้าฐานลงอีก 1.05 สตางค์/ หน่วย  ทำให้ค่าไฟฟ้าฐานใหม่เป็น 3.75 สตางค์/ หน่วย และตั้งค่า Ft ใหม่ เริ่มต้นจาก 0

ค่า Ft จึงมีทั้งค่าเป็น + และ – เปลี่ยนแปลงตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง ในแต่ละช่วงเวลา

 

ตัวอย่างการคำนวณค่าไฟฟ้า โดยใช้พลังงาน 500 หน่วย / เดือน เท่ากันตัวอย่างที่ 1  บ้านทาวน์เฮาส์ 18 ตร.ว. มีเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานครบ + เครื่องปรับอากาศ 1 ตัว

ตามค่า Ft ประจําเดือนพ.ค. 2560  เท่ากับ -24.77 สตางค์/ หน่วย
กรณีใช้ไฟฟ้ารวมทั้งเดือน = 500 หน่วย

                                                        

ตัวอย่างที่ 2 บ้านทาวน์เฮาส์ 18 ตร.ว. มีเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานครบ + เครื่องปรับอากาศ 1 ตัว
ตามค่า Ft ประจําเดือนต.ค  2560 เท่ากับ -15.90 สตางค์/ หน่วย
กรณีใช้ไฟฟ้ารวมทั้งเดือน = 500 หน่วย

เมื่อเทียบกันแล้วเงินค่าไฟฟ้าทั้งสองเดือนที่แตกต่างกันเพราะค่า Ft ก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียว   ซึ่งถ้ากรณีที่เราใช้ไฟเพิ่มขึ้น ค่า Ft ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  โดยแนวโน้มค่า Ft ยังมีโอกาศปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้น เราควรหาวิธีประหยัดการใช้พลังงาน เพื่อลดทั้งค่าไฟฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก และค่า Ft ที่ผันผวนตามค่าไฟฐานด้วย

 

หมายเหตุ . สามารถเช็คข้อมูลได้จากเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง และทดลองคำนวณค่าไฟฟ้าด้วยตนเองได้ที่ www.mea.or.th/aboutelectric/116/280/form/11 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก  ddproperty