ข่าว

02/11/17

เรื่องน่ารู้...ก่อนต่อเติมบ้าน

หลายคนอาจเคยมีข้อสงสัยไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการต่อเติมบ้าน  หรือมีประเด็นขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน   วันนี้เราได้สรุปสิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนต่อเติมบ้านมาฝากกันค่ะ

 

ความสูงในห้อง

บ้านพักอาศัย  ต้องมีความสูงวัดจากพื้นถึงพื้นอย่างน้อย  2.60  เมตร  หรือมากกว่านี้ก็ได้ แล้วแต่ความชอบ และแนวคิดในการออกแบบ  ส่วนห้องน้ำ ความสูงระหว่างพื้นถึงฝ้าเพดานไม่น้อยกว่า 2 เมตร

 

บันไดบ้าน

บันไดสำหรับบ้านพักอาศัยต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  0.80  เมตร  ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน  3  เมตร  แต่ถ้าเกินก็ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง  3  เมตร หรือน้อยกว่านั้น  ลูกตั้งขั้นบันไดสูงไม่เกิน  20  เซนติเมตร  ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า  22  เซนติเมตร  

 

ที่ว่างนอกอาคาร

กฏหมายระบุว่าบ้านพักอาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของบ้าน  ที่ว่างหมายถึงพื้นที่อันปราศจากสิ่งปกคลุม ซึ่งอาจจัดให้เป็นบ่อน้ำ  สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่พักขยะมูลฝอย ที่จอดรถ และให้หมายรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่สูงจากระดับดินไม่เกิน  1.20 เมตร  และไม่มีหลังคาปกคลุมเหลือระดับนั้น

 

ระยะห่างจากอาคารบ้านถึงแนวเขตที่ดิน ( รั้วบ้าน )

ผนังบ้านที่มีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือระเบียงบ้าน  หากเป็นบ้านสองชั้นต้องมีระยะห่างจากรั้วไม่น้อยกว่า  2  เมตร และ บ้านสามชั้น ( บ้านสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ) ระยะห่างจากรั้วแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3  เมตร

แต่ถ้าหากบ้านของท่านห่างจากรั้ว  0.50  เมตร จะต้องเป็นผนังทึบ  และถ้าอาคารบ้านใกล้แนวเขตที่ดินน้อยกว่า 0.50 เมตร ถือว่าเป็นการก่อสร้างชิดแนวเขต ต้องมีหนังสือยินยอมจากเพื่อนบ้าน  และก่อสร้างเป็นผนังทึบ มีความสูงไม่เกิน  15  เมตร

 

การสร้างรั้ว

รั้วบ้านที่สร้างขึ้นติดต่อ หรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงรั้ว  ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน  3  เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ

 

รางระบายน้ำฝน

ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 55 ( พ.ศ.2538 ) ข้อ 2 ระบุว่า  การก่อสร้าง ดัดแปลง บ้านพักอาศัย ต้องมีการระบายน้ำฝนออกจากอาคารให้เหมาะสมเพียงพอ  ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น   วิธีที่ดีที่สุด เราควรมีการจัดทำรางรับน้ำฝน แค่นี้ปัญหาน้ำฝนจากหลังคาบ้านเราก็ไม่ไหลนองไปโดนบ้านข้างเคียงแล้วค่ะ

 

การขุดบ่อ ขุดสระ ทำหลุมรับน้ำโสโครก

บ่อ สระ หลุมรับน้ำโสโครกรวมถึงส้วม หลุมรับปุ๋ย หรือขยะมูลฝอย จะต้องห่างจากรั้วแบ่งเขตไม่น้อยกว่า 2 เมตร  และเมื่อขุดแล้วต้องระมัดระวังไม่ให้ดินพังอีกด้วย

 

ต้นไม้ปลูกในที่ดินของเรา  แต่รากใบและกิ่งยื่นไปในที่ดินของผู้อื่น

ถ้าต้นไม้มีรากเลื้อยไปอยู่ในที่ดินของผู้อื่น  และอาจส่งผลทำให้โครงสร้างบ้านเสียหาย เจ้าของที่ดินสามารถขุดเอารากนั้นออก และยึดเอารากต้นไม้นั้นได้เลย

แต่ถ้าเป็นกิ่งของต้นไม้ยื่นล้ำเข้าไปในเขตบ้านเพื่อนบ้าน  เพื่อนบ้านจะต้องบอกเราซึ่งเป็นเจ้าของต้นไม้ให้ตัดออกให้ก่อน  แต่ถ้าถึงเวลาอันสมควรแล้วเรายังไม่ตัดตามที่แจ้ง  เพื่อนบ้านสามารถตัดกิ่งที่ยื่นเข้าไปในเขตบ้านออกได้  “ ขอย้ำว่าต้องบอกเจ้าของต้นไม้ก่อนถึงจะตัดได้”

แต่ถ้าผลไม้ของต้นไม้ยื่นไปอยู่ในเขตรั้วเพื่อนบ้าน และสุกล่วงในที่ดิน  เขาสามารถเก็บเอาได้ แต่ทั้งนี้ต้องหล่นเอง ไม่ใช่เกิดจากคนทำให้หล่น หรือลมพายุพัดผลให้หล่น  แต่ถ้ายังไม่สุกร่วง ถือว่าผลไม้นั้นเป็นของเจ้าของต้นไม้

ข้อมูลจาก  กฏกระทรวง ฉบับทึ่ 44 ( พ.ศ. 2538 ) และฉบับที่ 55 ( พ.ศ. 2543 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522